Fraud Blocker
Home / Informacje / Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem www.zamowreklame.pl, zwanego dalej Portalem.
 2. Właścicielem i administratorem strony www.zamowreklame.pl jest przedsiębiorstwo PPHU Janusz Ciosek Wielka Reklama, Ks. J. Popiełuszki 13, 98-300 Wieluń, NIP: 8320002720, REGON: 730018779 zwane dalej Przedsiębiorstwem.
 3. Informacje o produktach podane na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§2

Zasady korzystania z Portalu

 1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty Przedsiębiorstwa jest założenie konta na Portalu zamowreklame.pl poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, w tym podanie aktualnego adresu e-mail.
 2. Założenie konta na Portalu zamowreklame.pl oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.
 3. Klientem Portalu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw
  i zaciągania zobowiązań.
 4. Zamowreklame.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Portalu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez zamowreklame.pl za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Przedsiębiorstwa.
 5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Przedsiębiorstwa.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu usługami, zamowreklame.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.
 7. Klient Portalu zamowreklame.pl nie może:
  1. dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystać z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
  3. rozsyłać lub umieszczać w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystać z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Przedsiębiorstwa i portalu zamowreklame.pl,
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku,
  2. korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§3
Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są materiały oraz usługi poligraficzne, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas zamówienia.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę www.zamowreklame.pl, założyć konto, dokonać wyboru produktu i jego parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć Zamówienie.
 3. Po kliknięciu przycisku „zamów” Klient zostanie przeniesiony na stronę „zamówienia”, gdzie może wybrać metodę wysłania pliku graficznego, metodę płatności oraz sposób dostawy a także podać adresy, na jakie ma dotrzeć przesyłka z Zamówieniem.
 4. Kliknięcie przycisku „zamów” spowoduje wygenerowanie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany w czasie rejestracji adres. Wiadomość jest propozycją zawarcia Umowy sprzedaży i zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:
  1. przedmiot Zamówienia oraz jego numer,
  2. łączną cenę zamawianych produktów lub usług,
  3. sugerowaną metodę płatności oraz dostawy,
  4. adres domyślny pod jaki zamowreklame.pl dostarczy przesyłkę i w jakim czasie
 5. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dokona akceptacji wszystkich przesłanych plików graficznych oraz płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie zamowreklame.pl (dla zleceń opłaconych przelewem lub przy wykorzystaniu systemu „Przelewy24”)
 6. Akceptacja przez Klienta wszystkich przesłanych plików graficznych stanowi oświadczenie woli zawarcia z Przedsiębiorstwem Umowy sprzedaży oraz, dla Zleceń już opłaconych oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z druku.
 7. Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych w ramach Portalu produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.
 8. Zamówienia, które nie zostały skierowane do realizacji przez 14 dni zostaną automatycznie usunięte z konta użytkownika.
 9. Dokonanie płatności możliwe jest przed akceptacją plików graficznych. W ciągu siedmiu dni od momentu zaksięgowania płatności na koncie, zamowreklame.pl wystawi fakturę zgodnie z przyjętymi zasadami księgowymi.
 10. Zamawiający może anulować Zlecenie opłacone przelewem, ale tylko do momentu akceptacji plików graficznych.
 11. Klient, który opłacił anulowane Zlecenie przelewem, najdalej w ciągu 14 dni roboczych otrzyma zwrot środków pomniejszonych o koszty administracyjne wynikające z czynności, jakie Przedsiębiorstwo musi podjąć by anulować rozpoczęty proces realizacji zlecenia. Przedsiębiorstwo wystawi wówczas fakturę korygującą umniejszającą wartość Zlecenia.
 12. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dokładne godziny akceptacji plików oraz terminy realizacji określone są na stronie Portalu.
 13. Przedsiębiorstwo ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia z przyczyn technologicznych, którymi są w szczególności awaria używanych w toku procesu poligraficznego urządzeń lub wystąpienie nieoczekiwanej zwyżki produkcyjnej bądź z powodu ograniczonej dostępności surowców na rynku.

§4
Dostawa

 1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą przedsiębiorstw zajmujących się dostawami kurierskimi lub Poczty Polskiej.
 3. Termin realizacji dostawy określony jest dla poszczególnych Produktów odrębnie i przedstawiony na Portalu zamowreklame.pl.
 4. Przedsiębiorstwo dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie, jednak dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji z powodu wystąpienia nieoczekiwanej zwyżki produkcyjnej, maksymalnie o 2 dni robocze. Opóźnienia realizacji we wskazanym terminie nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczej Przedsiębiorstwa względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy. Gdy zwłoka spowodowana zwyżką produkcyjną przekroczy 2 dni, Klient może otrzymać rekompensatę w wysokości 1% wartości umowy za każdy jej dzień. Łączna wartość rekompensaty ograniczona zostaje do 5% wartości umowy.
 5. Przedsiębiorstwo dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn losowych i niezależnych od Przedsiębiorstwa, takich jak: braki w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego; opóźnienia występujące po stronie dostawców przesyłek czy awarie urządzeń używanych w toku procesu poligraficznego. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Przedsiębiorstwa względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy.

§5
Ceny i metody płatności

 1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, pakowania, kartonu i podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów i innych.
 2. Płatności za Zlecenie można dokonać:
 1. za pomocą zintegrowanego systemu Przelewy24 w tym: kart debetowych, kredytowych, przedpłaconych, przekazem, przelewem on-line,
 2. korzystając z przelewu bankowego,
 3. przy odbiorze osobistym
 1. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
 2. Dokonując zakupów na Portalu zamowreklame.pl Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną. Klient ma również możliwość pobrania e-faktury, logując się na Portalu, wybierając podstronę „faktury” w „moim koncie”.

§6
Materiały do druku

 1. Przedsiębiorstwo nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić jego realizacji.
 2. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.
 3. Materiały, które Przedsiębiorstwo otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych na Portalu.
 4. Aby ograniczyć ewentualne błędy, które mogą powstać w trakcie pracy z plikami graficznymi, Przedsiębiorstwo bezpłatnie udostępnia na stronie narzędzie umożliwiające sprawdzenie poprawności przygotowania pliku do druku. W przypadku niezgodności danych przesłanych przez Klienta z instrukcją umieszczoną na Portalu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, co jest jednoznaczne z warunkową lub negatywną weryfikacją plików graficznych.
 5. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.
 6. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.
 7. Dane przesyłane do Przedsiębiorstwa archiwizowane są bezterminowo. 

 

§7
Reklamacje

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
 2. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania.
 3. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
 4. Przedsiębiorstwo dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Przedsiębiorstwo. Uszlachetnienie produktu w postaci folii lub lakieru UV może powodować również widoczną zmianę kolorystyki produktu. Zmiana ta nie może być podstawą do składania reklamacji przez Kontrahenta dotyczącej kolorystyki Produktu. 
 5. Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Przedsiębiorstwo stosuje bigowanie przed procesem falcowania. Przedsiębiorstwo dopuszcza możliwość rezygnacji z bigowania dla gramatury 170 g, jeśli wyżej wymienione zjawisko nie występuje. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Przedsiębiorstwa.
 6. Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.
 7. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
  1. przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: odchylenia od formatu + / - 1 mm
  2. przy falcowaniu i bigowaniu: odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania + / - 1 mm
  3. przy perforacji: odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania + / - 1 mm
  4. przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: odchylenie do 0,18 mm
  5. różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej
  6. przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: odchylenie do 1 mm.
 8. Przedsiębiorstwo ocenia zasadność Reklamacji na podstawie zarchiwizowanych próbek. W przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji Przedsiębiorstwo może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - koszt przesłania zwrotu ponosi Przedsiębiorstwo.
 9. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Przedsiębiorstwo.
 10. Przedsiębiorstwo z uwagi na specyfikację maszyny drukującej oraz właściwości podłoża zadruku, dopuszcza podczas realizacji zadruku na koszulkach, odchylenie odległości zadrukowanej grafiki od wskazanego pola zadruku do 10 mm.
 11. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
 12. Materiały wykorzystane we wzorniku papierów offsetowych i materiałów do druku wielkoformatowego na portalu zamowreklame.pl są przykładowymi i mogą różnić się od tych, które stosowane są w druku Zamówień składanych na Portalu. Różnica jest wynikiem stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów i mieści się w granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.
 13. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

§8
Zgłoszenie błędu w funkcjonowaniu Portalu

 1. Przedsiębiorstwo podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: pomoc@zamowreklame.pl
 3. Zgłaszając błąd systemu Klient powinien podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

§9.
Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Przedsiębiorstwem a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Przedsiębiorstwa.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§10
Definicje

 1. Klient – osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach drukarni internetowej zamowreklame.pl.
 4. Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zamowreklame.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
 5. Produkty - materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Portalu zamowreklame.pl.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy PPHU Janusz Ciosek Wielka Reklama., a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego zamowreklame.pl.
 7. Zamówienie – zwane również Zleceniem: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.